Obchodné podmienky

Home

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky – všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

predávajúceho (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”)
pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.svadobne-etikety.sk sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany”). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.svadobne-etikety.sk. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www. svadobne-etikety.sk/obchodne-podmienky . Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodnými podmienkami nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.svadobne-etikety.sk .Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke www.svadobne-etikety.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty vytvorené podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.svadobne.etikety.sk. Elektronickou objednávkou sa rozumie aj email od Kupujúceho poslaný Predávajúcemu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sú uvedené v ponuke internetového obchodu www.svadobne-etikety.sk/e-shop. Tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (zákazková výroba) sa rozumie tovar, ktorý bol špeciálne objednaný u predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho, na základe špecifikácie danej kupujúcim. Pod pojmom zákazková výroba sa rozumejú hlavne svadobné etikety, etikety na víno, etikety na alkohol a nálepky vyrobené na mieru, ktoré boli objednané prostredníctvom e-shopu na stránke www.svadobne-etikety.sk/e-shop, ak pri ich objednávke došlo k objednaniu tovaru vyrobeného špeciálne pre potreby konkrétneho kupujúceho (napr. nálepky s konkrétnym menom, textom, farbou etikety a podobne).

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru zverejnené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre kupujúceho ako aj pre predávajúceho záväzné.

 

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúceho:

Názov firmy: Leonarda s.r.o.
Adresa: Romanova 19, Bratislava, PSČ: 851 02
IČO: 50593340
DIČ: 2120382242
Predávajúci nie je platcom DPH.

Email:  

 

2. Objednanie tovaru

Kupujúci si vyberie tovar v eshope na stránke www.svadobne-etikety.sk/e-shop. Pri svadobných etiketách je kupujúci povinný do poznámky v objednávke (vedľa počtu kusov) vyplniť krstné mená mladomanželov, dátum svadby a farbu etikety. Následne na ďalšej zobrazenej stránke vyplní svoje kontaktné údaje a dokončí objednávku. Predávajúci po obdržaní objednávky bezplatne zašle kupujúcemu emailom grafický návrh svadobnej etikety. Kupujúci po prijatí grafického návrhu svadobnej etikety následne vyjadrí súhlas s grafickým návrhom zaslaním emailu na  slovami „Súhlasím s grafickým návrhom a tovar si záväzne objednávam“. Od tohto momentu sa objednávka stáva záväznou.

 

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. V objednávke musia byť uvedené:

 • Obchodné meno alebo Meno a Priezvisko, Adresa, email (príp. kontaktný telefón) kupujúceho
 • Sídlo, príp. adresa kupujúceho – fakturačná adresa
 • Dodacia adresa (ak sa líši od fakturačnej adresy)
 • Meno a Priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru
 • Motív príp. Text objednávaného tovaru
 • Množstvo objednávaného tovaru
 • V Poznámke k objednávaným svadobným etiketám krstné mená mladomanželov, dátum svadby, farba svadobnej etikety
 • cena.

 

3. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť kupujúcim do 24 hodín emailom na bez udania dôvodu. Stačí uviesť Obchodné meno alebo Meno a Priezvisko kupujúceho, číslo objednávky, príp. popis objednaného tovaru alebo služby.

 

 

4. Platby a poštovné

Objednaný tovar Predávajúci zasiela Kupujúcemu poštou alebo kuriérom. Ceny poštovného sú uvedené na stránke www.svadobne-etikety.sk/postovne-a-doprava. Kupujúci v prípade že si vyberie doručenie na dobierku platí za tovar a poštovné pri doručení tovaru Slovenskej Pošte (pri dodaniach do Českej republiky – Českej pošte) príp. kuriérovi.
Kupujúci môže uhradiť plnú sumu za tovar vrátane poštovného aj vopred na bankový účet predávajúceho ešte pred dodaním tovaru. V takom prípade Kupujúci nebude pri dodaní tovaru platiť poplatok za dobierku.

Ceny poštovného sú k dispozícii na výber pri potvrdzovaní objednávky v e-shope a po potvrdení objednávky tvoria súčasť objednávky.
Predávajúci balné neúčtuje, nakoľko balné je už súčasťou ceny poštovného.
Predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať zálohovú platbu až do výšky 100% z celkovej hodnoty objednávky platbou vopred na bankový účet Predávajúceho.

 

Miesto odberu (Dodacia adresa) je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na miesto odberu zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod na používanie výrobku.

 

 

 

5. Dodacie podmienky

Dodacia lehota je 3-21 dní, pokiaľ nie je dohodnutá iná dodacia lehota. Doba dodania predmetu splnenia objednávky sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci neposkytne súčinnosť, najmä dodať všetky potrebné informácie, alebo materiály potrebné na splnenie objednávky. V prípade problémov s výrobou tovaru predávajúci bude kupujúceho kontaktovať bez zbytočného odkladu. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku. V takom prípade o tomto bezodkladne informuje kupujúceho emailom.

V prípade neprevzatia tovaru Kupujúcim je tovar automaticky vrátený na adresu Predávajúceho. V takomto prípade je kupujúci aj napriek neprevzatiu tovaru povinný uhradiť plnú výšku objednávky a to z dôvodu, že sa jedná o zákazkovú výrobu a vrátený tovar nie je možné ďalej využiť.

 

 

6. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci akceptuje aj odstúpenie od zmluvy zaslané emailom na emailovú adresu: . Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Toto ustanovenie zákona však platí iba pre také produkty, tovary a výrobky ponúkané v e-shope predávajúceho, ktoré neboli vyrobené na mieru (t.j. neplatí pre tovary ako sú napr. svadobné etikety, vyrezávané etikety, etikety na alkohol, nálepky na mieru a podobne ponúkané v e-shope na web stránke www.svadobne-etikety.s/e-eshop, ktoré boli vyrobené na mieru podľa požiadaviek kupujúceho (t.j. obsahujú mená mladomanželov, špecifický dátum svadby, vybranú farbu etikety). Kupujúci pri odstúpení od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť (poslať) najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, nepoužitý, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
Predávajúci nepreberie zásielky od kupujúceho poslané na dobierku.

 

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a zároveň prijatí tovaru na adresu predávajúceho.

V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z., ods. 6 písm. c) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Toto ustanovenie sa týka najmä svadobných etikiet, vyrezávaných nálepiek, etikiet na vína, etikiet na alkohol alebo nálepiek na mieru ponúkaných v e-shope, ktoré sú zhotovené pre zákazníka na mieru podľa jeho požiadaviek (napr. nálepky s menami mladomanželov, dátumom svadby, konrétnou farbou fólie a podobne).

 

7. Záruka a reklamácie

Predávajúci poskytuje záručnú lehotu na kvalitu produktov v trvaní 24 mesiacov.

Prípadné reklamácie vybavuje Predávajúci k spokojnosti Kupujúceho v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný po prijatí tovaru bezodkladne tovar skontrolovať aby zistil prípadné vady a poškodenia. Pri poškodenom prepravnom obale je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť poškodenie kuriérovi (príp. Slovenskej pošte) a následne aj predávajúcemu. Vady a poškodenia tovaru musí kupujúci oznámiť predávajúcemu bezodkladne emailom na: . Za škody spôsobené prepravou zodpovedá prepravca (kuriérska spoločnosť, Slovenská pošta) a nie predávajúci.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

 • mechanickým opotrebovaním
 • nesprávnym použitím výrobku
 • prirodzeným opotrebovaním
 • poškodením 3. osobou
 • vzhľadom na vyššiu moc
 • vzniknuté nesprávnou montážou
 • vzniknuté nesprávnym skladovaním
 • nerešpektovaním pravidiel starostlivosti o svadobnú etiketu alebo nálepku

 

 

Postup pri reklamácii:

Kupujúci informuje Predávajúceho emailom na a zároveň v ňom uvedie dôvod reklamácie a priloží fotodokumentáciu poškodenia svadobnej etikety.

Kupujúci tovar po emailovom potvrdení prijatia reklamácie Predávajúcim následne zašle poštou na adresu Predávajúceho ako doporučený list/balík (nie ako dobierku). Listy/balíky odoslané kupujúcim na dobierku Predávajúci nepreberie.

Kupujúci je povinný do zásielky uviesť Obchodné meno, príp. Meno a Priezvisko, email, sídlo alebo Adresu, dôvod reklamácie a kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.

Predávajúci vybaví reklamáciu čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku (fyzického prevzatia tovaru Predávajúcim).

 

 

 

8. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Odoslaním objednávky, prípadne registráciou na stránke predávajúceho kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to emailom na . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 

 

9. COPYRIGHT

Materiály a texty zverejnené na stránke www.svadobne-etikety.sk sú vlastníctvom predávajúceho a ich zverejňovanie, reprodukcia a tlač je možná iba so súhlasom predávajúceho.

 

 

10. Starostlivosť o svadobnú etiketu (nálepku)

 • Po aplikovaní svadobnej etikety je odporúčané nechať pôsobiť teplo cca 20 stupňov Celzia minimálne 24 hodín. Pre dokonalé priľnutie a prebehnutie všetkých procesov.
 • Pri umývaní svadobnej etikety je odporúčané ručné umytie jemnou handričkou.
 • Neodporúča sa vadobnú nálepku mechanicky namáhať akýmkoľvek spôsobom.
 • Neodporúča sa používať na čistenie svadobnej nálepky čistiace prostriedky na báze alkoholu a rozpúšťadiel, alebo iné agresívne látky.
 • Svadobná nálepka sa nesmie vystavovať teplotám viac ako 50 stupňov Celzia.

V prípade nedodržania uvedených odporúčaní sa na svadobnú nálepku nevzťahuje záruka.

 

 

11. Ďalšie ustanovenia

predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar bez udania dôvodu. Nedodanie tovaru oznámi kupujúcemu emailom alebo telefonicky do 15 dní od objednania tovaru. V prípade že kupujúci už uhradil zálohu predávajúcemu dopredu a zároveň predávajúci nedodá objednaný tovar, vráti predávajúci peňažné prostriedky kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že budú plne uznávať elektronickú formu komunikácie (emailom na: ), ako záväznú pre obe zmluvné strany. Registráciou v e-shope, príp. zaslaním žiadosti o cenovú ponuku emailom kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.